Donaldson Co. Inc. (DCI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Zysk (strata) netto 358 800 332 800 286 900 257 000 267 200 180 300 232 800
Amortyzacja 92 300 93 800 95 300 87 600 81 100 76 700 75 200
Zmiana stanu należności -16 900 63 900 97 400 -74 200 -5 100 36 900 45 300
Zmiana stanu zapasów -84 300 117 900 61 800 -10 100 -1 300 40 600 59 400
Zmiana stanu gotówki -6 200 -29 500 -13 800 58 800 -26 900 -103 700 65 200
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 544 500 252 800 401 900 387 000 345 800 262 900 310 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -118 500 -85 500 -59 000 -124 400 -150 700 -97 500 -65 900
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -327 300 -154 000 -58 300 128 900 -246 400 -95 400 -95 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -222 200 -114 200 -363 300 -199 500 -123 300 -268 800 -157 700