Donaldson Co. Inc. (DCI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 193 300 222 800 236 600 177 800 204 700 308 400
Inwestycje krótkoterminowe 94 200 84 000 82 100 82 500 52 300 51 400
Należności 616 600 552 700 455 300 529 500 534 600 497 700
Zapasy 502 400 384 500 322 700 332 800 334 100 293 500
Pozostałe aktywa obrotowe 94 200 84 000 82 100 82 500 52 300 51 400
Aktywa obrotowe razem 1 406 500 1 244 000 1 096 700 1 122 600 1 125 700 1 151 000
Inwestycje długotrminowe 1 193 800 1 156 200 1 147 900 1 020 000 850 900 828 700
Rzeczowe aktywa trwałe 594 400 617 800 631 600 588 900 509 300 484 600
Wartość firmy 345 800 322 500 316 800 303 100 238 400 238 100
Wartości niematerialne 99 800 61 600 67 300 70 900 35 600 40 600
Pozostałe aktywa trwałe 153 800 103 100 41 700 42 900 48 400 35 100
Aktywa razem 2 600 300 2 400 200 2 244 600 2 142 600 1 976 600 1 979 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 338 500 293 900 187 700 237 500 201 300 194 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 700 48 500 9 500 52 300 43 500 73 900
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 287 400 264 200 209 600 193 100 224 600 216 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 629 600 606 600 406 800 482 900 469 400 484 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 644 300 461 000 617 400 584 400 499 600 537 300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 160 500 135 200 151 800 159 400 145 600 100 200
Udziały niekontrolujące 0 0 16 700 15 400 4 800 4 400
Zobowiązania razem 1 467 100 1 263 100 1 257 500 1 255 300 1 123 600 1 129 600
Akcje zwykłe 123 700 126 400 126 900 128 300 130 300 132 600
Zyski (straty) zatrzymane 1 830 400 1 608 400 1 430 000 1 281 500 1 122 100 1 041 200
Akcje własne -1 282 100 -1 129 900 -1 033 000 -981 200 -898 800 -808 000
Kapitał własny 1 133 200 1 137 100 987 100 887 300 853 000 850 100
Pasywa razem 2 600 300 2 400 200 2 244 600 2 142 600 1 976 600 1 979 700