Donaldson Co. Inc. (DCI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 430 800 3 306 600 2 853 900 2 581 800 2 844 900 2 734 200 2 371 900
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 270 200 2 239 200 1 882 200 1 710 200 1 896 600 1 798 700 1 548 800
Zysk ze sprzedaży brutto 1 160 600 1 067 400 971 700 871 600 948 300 935 500 823 100
Koszty badań i rozwoju 78 100 69 100 67 800 61 200 62 300 59 900 54 700
Koszty ogólnego zarządu 602 300 554 800 519 200 470 300 497 800 495 600 439 800
Zysk operacyjny 480 200 443 500 384 700 340 100 388 200 380 000 328 600
Koszty odsetek netto 19 200 14 900 13 000 17 400 19 900 21 300 19 500
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 468 700 438 400 381 000 335 200 375 200 363 600 322 000
Podatek dochodowy 109 900 105 600 94 100 78 200 108 000 183 300 89 200
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 358 800 332 800 286 900 257 000 267 200 180 300 232 800