Photronics, Inc. (PLAB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży 824 549 1 327 520 609 691 550 660 535 276 450 678
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 530 336 993 434 475 037 429 819 403 773 359 363
Zysk ze sprzedaży brutto 294 213 334 088 134 654 120 841 131 503 91 315
Koszty badań i rozwoju 18 341 36 980 17 144 16 394 14 481 15 862
Koszty ogólnego zarządu 63 989 115 050 53 582 52 326 51 395 43 585
Zysk operacyjny 211 883 182 058 63 928 52 121 65 627 31 868
Koszty odsetek netto 1 857 3 370 2 367 1 425 2 262 2 235
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 239 033 204 012 61 601 50 701 68 571 26 565
Podatek dochodowy 59 791 46 380 21 258 10 210 7 335 5 276
Udziały niekontrolujące 60 456 46 734 6 523 10 698 19 181 8 159
Zysk (strata) netto 118 786 110 898 33 820 29 793 42 055 13 130