Photronics, Inc. (PLAB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Zysk (strata) netto 118 786 110 898 33 820 29 793 42 055 13 130
Amortyzacja 80 330 180 792 93 814 83 879 84 333 81 699
Zmiana stanu należności -150 747 214 424 16 13 939 15 195 12 684
Zmiana stanu zapasów -59 745 53 229 9 114 18 975 5 477 1 622
Zmiana stanu gotówki -194 840 274 675 72 135 -122 747 21 256 -6 053
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 275 187 301 544 143 046 68 386 130 567 96 833
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -112 543 -218 538 -70 974 -178 470 -92 803 -92 799
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -147 757 -206 988 -65 711 -151 406 -90 729 -98 066
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -38 689 -107 806 -16 010 -42 059 -13 805 -10 928