Photronics, Inc. (PLAB)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 358 500 553 340 278 665 206 530 329 277 308 021
Inwestycje krótkoterminowe 37 252 88 500 29 735 38 388 23 759 12 080
Należności 198 147 348 894 134 470 134 454 120 515 105 320
Zapasy 50 753 110 498 57 269 48 155 29 180 23 703
Pozostałe aktywa obrotowe 37 252 88 500 29 735 38 388 23 759 12 080
Aktywa obrotowe razem 644 652 1 101 230 500 139 427 527 502 731 449 124
Inwestycje długotrminowe 671 178 1 487 170 688 043 691 138 607 278 571 670
Rzeczowe aktywa trwałe 643 873 1 393 110 631 475 632 441 571 781 535 197
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 1 548 3 437 7 870 12 368 17 122
Pozostałe aktywa trwałe 7 489 43 812 31 061 30 048 5 020 3 870
Aktywa razem 1 315 830 2 588 400 1 188 180 1 118 660 1 110 010 1 020 790

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 79 566 163 068 75 378 91 379 89 149 50 834
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 10 024 44 496 13 678 10 873 57 453 4 639
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 104 207 144 732 53 883 49 702 44 474 26 303
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 193 797 352 296 142 939 151 954 191 076 81 776
Długoterminowe zobowiązania finansowe 32 310 178 892 54 980 41 887 0 57 337
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 27 634 56 092 27 997 13 732 13 721 14 337
Udziały niekontrolujące 230 562 353 740 157 304 141 200 144 898 120 731
Zobowiązania razem 484 303 941 020 383 220 348 773 350 338 276 230
Akcje zwykłe 60 559 122 814 64 866 66 347 68 829 68 436
Zyski (straty) zatrzymane 435 634 635 698 279 037 253 922 231 445 189 390
Akcje własne 0 0 0 0 -23 111 0
Kapitał własny 831 527 1 647 380 804 962 769 892 759 671 744 564
Pasywa razem 1 315 830 2 588 400 1 188 180 1 118 660 1 110 010 1 020 790