DXC Technology Co (DXC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Przychody ze sprzedaży 14 430 000 16 265 000 17 729 000 19 577 000 20 753 000 24 556 000 7 607 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 246 000 12 683 000 14 086 000 14 901 000 14 946 000 17 944 000 5 545 000
Zysk ze sprzedaży brutto 3 184 000 3 582 000 3 643 000 4 676 000 5 807 000 6 612 000 2 062 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 375 000 1 408 000 2 066 000 2 050 000 1 959 000 2 010 000 1 279 000
Zysk operacyjny 290 000 457 000 -393 000 684 000 1 880 000 2 638 000 136 000
Koszty odsetek netto 65 000 139 000 263 000 218 000 206 000 246 000 82 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -885 000 1 141 000 654 000 -5 228 000 1 515 000 1 671 000 -174 000
Podatek dochodowy -319 000 405 000 800 000 130 000 288 000 -111 000 -74 000
Udziały niekontrolujące 2 000 18 000 3 000 11 000 5 000 31 000 23 000
Zysk (strata) netto -568 000 718 000 -149 000 -5 369 000 1 257 000 1 751 000 -123 000