DXC Technology Co (DXC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 858 000 2 672 000 2 968 000 3 679 000 2 899 000 2 648 000 1 263 000
Inwestycje krótkoterminowe 820 000 885 000 924 000 916 000 986 000 1 056 000 341 000
Należności 3 441 000 3 854 000 4 156 000 4 392 000 5 181 000 5 913 000 1 643 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 820 000 885 000 924 000 916 000 986 000 1 056 000 341 000
Aktywa obrotowe razem 6 124 000 7 446 000 8 208 000 8 987 000 9 066 000 9 617 000 3 247 000
Inwestycje długotrminowe 9 721 000 12 693 000 13 830 000 17 019 000 20 508 000 24 304 000 5 416 000
Rzeczowe aktywa trwałe 1 979 000 2 412 000 2 946 000 3 547 000 3 179 000 3 646 000 903 000
Wartość firmy 539 000 617 000 641 000 2 017 000 7 606 000 9 652 000 1 855 000
Wartości niematerialne 2 569 000 3 378 000 4 043 000 5 731 000 5 939 000 8 091 000 1 794 000
Pozostałe aktywa trwałe 3 247 000 4 850 000 4 192 000 4 031 000 3 429 000 2 542 000 483 000
Aktywa razem 15 845 000 20 139 000 22 038 000 26 006 000 29 574 000 33 921 000 8 663 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 782 000 840 000 914 000 1 598 000 1 666 000 1 708 000 410 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 500 000 900 000 1 167 000 1 276 000 1 942 000 2 073 000 738 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 905 000 5 113 000 6 069 000 5 021 000 5 845 000 6 071 000 1 802 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 5 187 000 6 853 000 8 150 000 7 895 000 9 453 000 9 852 000 2 950 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 900 000 4 065 000 4 345 000 8 672 000 5 470 000 6 306 000 2 225 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 119 000 2 416 000 2 817 000 2 529 000 2 926 000 3 926 000 1 322 000
Udziały niekontrolujące 323 000 323 000 335 000 344 000 323 000 350 000 278 000
Zobowiązania razem 12 348 000 15 087 000 17 065 000 21 221 000 18 172 000 20 434 000 6 775 000
Akcje zwykłe 228 990 250 020 254 140 258 570 277 540 284 930 140 390
Zyski (straty) zatrzymane -4 665 000 -4 450 000 -5 331 000 -5 177 000 478 000 1 301 000 -170 000
Akcje własne -187 000 -173 000 -158 000 -152 000 -136 000 -85 000 -497 000
Kapitał własny 3 497 000 5 052 000 4 973 000 4 785 000 11 402 000 13 487 000 1 888 000
Pasywa razem 15 845 000 20 139 000 22 038 000 26 006 000 29 574 000 33 921 000 8 663 000