DXC Technology Co (DXC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zysk (strata) netto 718 000 -149 000 -5 369 000 1 257 000 1 751 000 -123 000
Amortyzacja 1 742 000 1 988 000 1 960 000 2 023 000 2 014 000 658 000
Zmiana stanu należności -302 000 -236 000 -789 000 -732 000 4 270 000 -188 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -296 000 -711 000 780 000 251 000 1 385 000 85 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 501 000 124 000 2 350 000 1 783 000 3 243 000 978 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -758 000 -776 000 -866 000 -952 000 -763 000 -487 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -60 000 4 665 000 -2 137 000 69 000 -33 000 -926 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 818 000 -5 476 000 657 000 -1 663 000 -1 890 000 93 000