AECOM (ACM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(28 wrz 2018)
2017
(29 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 346 370 -186 370 -261 050 136 468 339 390
Amortyzacja 352 800 237 376 261 185 267 570 278 631
Zmiana stanu należności 2 492 170 -664 636 -2 029 480 412 495 604 617
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 750 060 627 978 193 621 84 371 110 217
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 409 340 329 622 777 616 774 553 696 654
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -272 524 -114 591 -100 664 -113 279 -86 354
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -842 174 -2 037 440 -146 760 -59 087 -202 711
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 745 070 -1 627 970 -433 279 -624 868 -386 490