AECOM (ACM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk (strata) netto 55 332 310 611 173 185 -186 370 -261 050
Amortyzacja 175 725 170 886 176 400 237 376 261 185
Zmiana stanu należności 151 988 -2 986 790 -204 679 -664 636 -2 029 480
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 87 997 -1 286 180 -479 136 627 978 193 621
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 695 980 713 636 704 670 329 622 777 616
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -105 600 -137 017 -136 262 -114 591 -100 664
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -138 177 -175 034 -421 087 -2 037 440 -146 760
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -472 935 -588 315 -872 533 -1 627 970 -433 279