AECOM (ACM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(28 wrz 2018)
2017
(29 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 458 390 1 708 330 1 080 350 886 733 802 362
Inwestycje krótkoterminowe 4 216 150 2 203 780 2 888 130 585 152 696 718
Należności 5 393 690 2 901 520 3 566 160 5 595 640 5 183 140
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 4 216 150 2 203 780 2 888 130 585 152 696 718
Aktywa obrotowe razem 12 347 100 7 530 370 7 534 640 7 127 320 6 682 220
Inwestycje długotrminowe 11 120 800 5 468 580 6 926 950 7 553 810 7 714 730
Rzeczowe aktywa trwałe 797 752 381 672 559 399 614 062 621 357
Wartość firmy 7 005 000 3 484 220 5 275 280 5 921 120 5 992 880
Wartości niematerialne 109 734 76 917 233 018 319 892 415 096
Pozostałe aktywa trwałe 615 854 287 030 208 692 228 682 149 846
Aktywa razem 23 467 900 12 999 000 14 461 600 14 681 100 14 397 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(28 wrz 2018)
2017
(29 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 4 180 960 2 352 140 2 954 720 2 726 050 2 249 870
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 107 676 20 874 117 185 143 051 142 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 754 800 3 717 440 3 389 850 3 260 580 3 186 510
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 11 043 400 6 090 450 6 461 750 6 129 680 5 578 380
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 315 480 2 041 140 3 285 760 3 483 750 3 702 110
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 058 700 606 246 810 440 742 061 881 267
Udziały niekontrolujące 234 214 120 986 208 774 185 594 218 560
Zobowiązania razem 18 043 000 9 706 390 10 771 000 10 588 400 10 400 800
Akcje zwykłe 294 558 159 005 157 044 159 101 155 728
Zyski (straty) zatrzymane -1 008 250 174 248 599 548 948 148 961 640
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 5 424 940 3 292 560 3 690 580 4 092 780 3 996 130
Pasywa razem 23 467 900 12 999 000 14 461 600 14 681 100 14 397 000