AECOM (ACM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 260 210 1 172 210 1 229 200 1 708 330 1 080 350
Inwestycje krótkoterminowe 2 255 200 2 164 700 2 108 080 2 203 780 2 888 130
Należności 2 558 890 2 406 900 2 696 850 2 901 520 3 566 160
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 2 255 200 2 164 700 2 108 080 2 203 780 2 888 130
Aktywa obrotowe razem 6 169 510 5 822 810 6 173 540 7 530 370 7 534 640
Inwestycje długotrminowe 5 063 890 5 316 500 5 560 410 5 468 580 6 926 950
Rzeczowe aktywa trwałe 382 638 428 239 398 876 381 672 559 399
Wartość firmy 3 418 930 3 380 760 3 502 500 3 484 220 5 275 280
Wartości niematerialne 17 769 35 552 54 867 76 917 233 018
Pozostałe aktywa trwałe 218 666 293 043 307 927 160 036 208 692
Aktywa razem 11 233 400 11 139 300 11 734 000 12 999 000 14 461 600

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 2 190 760 2 027 310 2 090 480 2 352 140 2 954 720
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 89 454 48 606 53 838 20 874 117 185
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 570 070 3 328 250 3 377 400 3 717 440 3 389 850
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 5 850 280 5 404 170 5 521 720 6 090 450 6 461 750
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 113 370 2 156 690 2 157 740 2 041 140 3 285 760
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 319 432 368 347 529 348 606 246 810 440
Udziały niekontrolujące 171 379 128 725 117 107 120 986 208 774
Zobowiązania razem 9 021 070 8 662 660 9 021 480 9 706 390 10 771 000
Akcje zwykłe 138 614 140 768 147 279 159 005 157 044
Zyski (straty) zatrzymane -1 103 980 -701 654 -504 126 174 248 599 548
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 212 330 2 476 650 2 712 470 3 292 560 3 690 580
Pasywa razem 11 233 400 11 139 300 11 734 000 12 999 000 14 461 600