AECOM (ACM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży 13 148 200 13 340 900 13 240 000 20 173 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 12 300 200 12 542 400 12 530 400 19 359 900
Zysk ze sprzedaży brutto 847 974 798 421 709 560 813 445
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 147 309 155 072 188 535 148 123
Zysk operacyjny 700 665 643 349 521 025 665 322
Koszty odsetek netto 110 274 238 352 159 914 225 994
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 550 682 408 804 232 603 -184 120
Podatek dochodowy 136 051 89 011 45 753 -130
Udziały niekontrolujące 25 521 25 109 32 629 77 060
Zysk (strata) netto 310 611 173 185 -186 370 -261 050