Worthington Enterprises Inc. (WOR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Zysk (strata) netto 256 528 379 386 723 795 78 796 153 455 194 794 204 515
Amortyzacja 112 800 98 827 87 654 92 678 95 602 103 359 86 793
Zmiana stanu należności -180 964 236 127 292 508 -163 424 -61 501 80 445 43 671
Zmiana stanu zapasów -151 172 194 386 159 653 -79 179 30 253 100 093 34 599
Zmiana stanu gotówki 420 461 -605 826 493 113 54 835 -29 604 -156 114 193 893
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 625 364 70 112 274 379 336 726 197 859 281 345 335 672
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -86 366 -94 600 -82 178 -95 503 -84 499 -76 088 -68 386
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -71 776 -438 188 -468 510 -116 215 -11 475 -337 405 -62 964
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -133 127 -237 750 -249 776 -165 676 -238 938 -100 054 -78 815