Worthington Enterprises Inc. (WOR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 916 390 5 242 220 3 171 430 3 059 120 3 759 560 3 581 620 3 014 110
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 253 080 4 527 400 2 532 350 2 615 780 3 279 600 3 018 760 2 478 200
Zysk ze sprzedaży brutto 663 312 714 816 639 078 443 337 479 955 562 857 535 905
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 428 872 399 568 351 145 328 110 338 392 367 460 316 373
Zysk operacyjny 234 440 315 248 287 933 115 227 141 563 195 397 219 532
Koszty odsetek netto 26 759 31 337 30 346 31 616 38 063 38 675 29 796
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 345 368 514 286 917 717 110 786 206 456 209 070 297 127
Podatek dochodowy 76 198 115 022 176 267 26 342 43 183 8 220 79 190
Udziały niekontrolujące 12 642 19 878 17 655 5 648 9 818 6 056 13 422
Zysk (strata) netto 256 528 379 386 723 795 78 796 153 455 194 794 204 515