Worthington Industries, Inc. (WOR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 34 485 640 311 147 198 92 363 121 967 278 081
Inwestycje krótkoterminowe 93 661 69 049 68 538 69 508 60 134 55 406
Należności 878 049 641 922 349 414 512 838 574 339 493 894
Zapasy 759 140 564 754 405 101 484 280 454 027 353 934
Pozostałe aktywa obrotowe 93 661 69 049 68 538 69 508 60 134 55 406
Aktywa obrotowe razem 1 785 650 1 967 990 983 179 1 165 910 1 241 120 1 190 970
Inwestycje długotrminowe 1 857 370 1 405 250 1 348 340 1 344 880 1 380 660 1 134 380
Rzeczowe aktywa trwałe 696 340 515 017 572 644 578 664 584 970 570 489
Wartość firmy 401 469 351 056 321 434 334 607 345 183 247 673
Wartości niematerialne 299 017 240 387 184 416 196 059 214 026 82 781
Pozostałe aktywa trwałe 34 394 30 566 34 956 20 623 20 476 24 841
Aktywa razem 3 643 020 3 373 240 2 331 520 2 510 800 2 621 790 2 325 340

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 668 438 567 392 247 017 393 517 473 485 368 071
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 48 262 458 149 150 943 1 474 6 814
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 215 561 220 051 141 072 153 560 171 936 145 898
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 932 261 787 901 388 238 698 020 646 895 520 783
Długoterminowe zobowiązania finansowe 696 345 710 031 699 516 598 356 748 894 571 796
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 197 140 182 493 179 623 191 924 129 435 124 536
Udziały niekontrolujące 133 210 153 502 145 612 117 148 117 606 122 294
Zobowiązania razem 2 162 270 1 975 050 1 510 690 1 679 550 1 703 020 1 373 710
Akcje zwykłe 49 940 52 701 54 958 57 196 60 923 62 443
Zyski (straty) zatrzymane 1 230 160 1 070 020 572 262 591 533 637 757 676 019
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 480 750 1 398 190 820 821 831 246 918 769 951 635
Pasywa razem 3 643 020 3 373 240 2 331 520 2 510 800 2 621 790 2 325 340