Korn Ferry (KFY)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 643 460 1 819 950 1 977 330 1 973 860 1 819 520 1 621 670
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 114 399 72 030 85 886 75 487 73 658 71 482
Zysk ze sprzedaży brutto 2 529 060 1 747 920 1 891 440 1 898 380 1 745 860 1 550 190
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 237 272 191 776 258 957 351 991 237 390 226 232
Zysk operacyjny 470 074 186 516 234 584 140 826 203 962 149 040
Koszty odsetek netto 25 293 29 278 22 184 16 891 9 676 10 251
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 432 901 163 700 150 962 134 340 206 030 116 342
Podatek dochodowy 102 056 48 138 43 945 29 544 70 133 29 104
Udziały niekontrolujące 4 485 1 108 2 071 2 145 2 118 3 057
Zysk (strata) netto 319 017 111 691 103 806 101 585 132 353 83 416