Korn Ferry (KFY)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 319 017 111 691 103 806 101 585 132 353 83 416
Amortyzacja 63 521 61 845 55 311 46 489 48 588 47 260
Zmiana stanu należności 140 930 62 926 5 410 59 542 37 198 40 333
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 120 869 183 250 96 547 99 507 119 896 130 655
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 501 658 251 433 236 349 258 805 219 125 106 064
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -49 406 -31 122 -41 460 -46 682 -42 000 -50 088
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -184 332 -61 379 -198 762 -69 467 -44 839 -20 605
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -137 444 -66 886 43 681 -64 625 -77 258 64 442