Korn Ferry (KFY)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 888 861 1 035 310 914 445 731 195 634 648 535 141 415 245
Inwestycje krótkoterminowe 49 219 41 763 30 724 26 851 28 535 65 033 51 542
Należności 700 589 682 893 541 963 479 037 473 627 414 085 376 887
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 49 219 41 763 30 724 26 851 28 535 65 033 51 542
Aktywa obrotowe razem 1 638 670 1 759 970 1 487 130 1 237 080 1 136 810 1 014 260 843 674
Inwestycje długotrminowe 1 935 780 1 704 580 1 569 390 1 506 740 1 198 040 1 273 660 1 219 220
Rzeczowe aktywa trwałe 161 876 138 172 131 778 142 728 131 505 119 901 109 567
Wartość firmy 909 491 725 592 626 669 613 943 578 298 584 222 576 865
Wartości niematerialne 114 426 89 770 92 949 111 926 82 948 203 216 217 319
Pozostałe aktywa trwałe 128 197 139 505 126 784 109 050 103 608 97 917 66 657
Aktywa razem 3 574 440 3 464 550 3 056 530 2 743 830 2 334 850 2 287 910 2 062 900

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 53 386 50 932 44 993 45 684 39 156 35 196 37 481
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 24 911 19 754
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 922 874 933 293 705 077 578 523 511 802 498 353 401 344
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 976 260 984 225 750 070 624 207 550 958 558 460 458 579
Długoterminowe zobowiązania finansowe 396 194 395 477 394 794 394 144 222 878 211 311 236 222
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 424 413 381 328 383 057 319 964 316 526 289 423 274 035
Udziały niekontrolujące 4 934 5 243 2 386 2 310 2 731 3 008 3 609
Zobowiązania razem 1 926 370 1 920 200 1 690 140 1 522 450 1 094 200 1 071 310 979 459
Akcje zwykłe 51 482 52 807 52 928 54 342 55 311 55 426 56 205
Zyski (straty) zatrzymane 1 311 080 1 134 520 834 949 742 993 660 845 572 800 461 976
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 648 070 1 544 350 1 366 390 1 221 380 1 240 660 1 216 610 1 083 440
Pasywa razem 3 574 440 3 464 550 3 056 530 2 743 830 2 334 850 2 287 910 2 062 900