TD Synnex Corp (SNX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Zysk (strata) netto 651 306 790 138 523 277 496 120 297 863 298 383
Amortyzacja 463 365 303 328 341 637 372 108 225 287 159 886
Zmiana stanu należności 811 139 14 700 900 -138 098 439 718 1 009 050 1 089 850
Zmiana stanu zapasów 2 423 700 10 601 300 137 306 28 905 355 693 420 892
Zmiana stanu gotówki -471 369 423 274 1 339 140 -231 746 -98 888 170 337
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -49 604 1 619 570 1 834 370 549 919 100 706 176 764
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -117 049 -109 784 -197 965 -137 423 -125 305 -97 546
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -115 508 -1 904 700 -209 495 -146 837 -1 179 590 -654 257
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -275 591 -785 240 -291 696 -631 701 1 001 150 638 654