TD Synnex Corp (SNX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Zysk (strata) netto 626 911 651 306 395 069 523 277 496 120 297 863 298 383
Amortyzacja 418 315 463 365 151 664 341 637 372 108 225 287 159 886
Zmiana stanu należności 1 022 010 811 139 5 271 880 -138 098 439 718 1 009 050 1 089 850
Zmiana stanu zapasów -1 920 350 2 423 700 3 958 380 137 306 28 905 355 693 420 892
Zmiana stanu gotówki 511 172 -471 369 -570 699 1 339 140 -231 746 -98 888 170 337
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 407 370 -49 604 809 787 1 834 370 549 919 100 706 176 764
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -150 007 -117 049 -54 892 -197 965 -137 423 -125 305 -97 546
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -156 411 -115 508 -952 348 -209 495 -146 837 -1 179 590 -654 257
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -785 880 -275 591 -392 620 -291 696 -631 701 1 001 150 638 654