TD Synnex Corp (SNX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 522 604 1 987 950 1 564 670 225 529 457 275 556 163
Inwestycje krótkoterminowe 671 507 1 336 520 362 808 385 024 261 536 168 704
Należności 10 240 100 18 858 000 4 157 120 4 295 210 3 855 500 2 846 450
Zapasy 9 066 620 13 285 800 2 684 530 2 547 220 2 518 320 2 162 630
Pozostałe aktywa obrotowe 671 507 1 336 520 362 808 385 024 261 536 168 704
Aktywa obrotowe razem 20 500 900 35 468 300 8 769 130 7 452 990 7 099 750 5 739 780
Inwestycje długotrminowe 9 233 130 19 864 500 4 699 460 4 244 970 4 380 680 1 958 750
Rzeczowe aktywa trwałe 421 064 966 886 609 294 569 899 571 327 346 589
Wartość firmy 3 803 850 7 834 550 2 259 940 2 254 400 2 203 320 872 641
Wartości niematerialne 4 422 880 9 826 250 985 006 1 162 210 1 377 300 583 051
Pozostałe aktywa trwałe 585 342 1 236 790 758 169 160 917 106 433 82 398
Aktywa razem 29 734 000 55 332 800 13 468 600 11 698 000 11 480 400 7 698 530

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 13 989 000 24 069 900 3 891 820 3 149 440 3 025 200 2 626 720
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 268 128 362 512 158 715 298 969 833 216 805 471
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 171 610 4 034 510 1 579 560 1 158 710 1 036 030 609 016
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 16 428 700 28 466 900 5 630 090 4 607 120 4 894 440 4 041 210
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 835 660 7 910 350 2 608 060 2 718 270 2 622 780 1 136 090
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 501 856 1 112 270 732 182 361 911 325 119 124 008
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 21 708 500 39 520 800 9 129 730 7 909 510 8 048 370 5 414 830
Akcje zwykłe 95 225 124 478 50 900 50 669 41 215 39 556
Zyski (straty) zatrzymane 1 708 230 2 343 750 3 133 060 2 624 680 2 195 640 1 954 760
Akcje własne -337 217 -402 278 -191 216 -172 627 -149 533 -77 133
Kapitał własny 8 025 510 15 812 000 4 338 860 3 788 450 3 432 070 2 283 700
Pasywa razem 29 734 000 55 332 800 13 468 600 11 698 000 11 480 400 7 698 530