TD Synnex Corp (SNX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 033 780 522 604 993 973 1 564 670 225 529 457 275 556 163
Inwestycje krótkoterminowe 642 238 671 507 668 261 362 808 385 024 261 536 168 704
Należności 11 262 100 10 240 100 9 429 000 4 157 120 4 295 210 3 855 500 2 846 450
Zapasy 7 146 270 9 066 620 6 642 920 2 684 530 2 547 220 2 518 320 2 162 630
Pozostałe aktywa obrotowe 642 238 671 507 668 261 362 808 385 024 261 536 168 704
Aktywa obrotowe razem 20 084 400 20 500 900 17 734 100 8 769 130 7 452 990 7 099 750 5 739 780
Inwestycje długotrminowe 9 328 380 9 233 130 9 932 240 4 699 460 4 244 970 4 380 680 1 958 750
Rzeczowe aktywa trwałe 450 024 421 064 483 443 609 294 569 899 571 327 346 589
Wartość firmy 3 904 170 3 803 850 3 917 280 2 259 940 2 254 400 2 203 320 872 641
Wartości niematerialne 4 244 310 4 422 880 4 913 120 985 006 1 162 210 1 377 300 583 051
Pozostałe aktywa trwałe 729 870 585 342 618 393 758 169 160 917 106 433 82 398
Aktywa razem 29 412 800 29 734 000 27 666 400 13 468 600 11 698 000 11 480 400 7 698 530

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 13 347 300 13 989 000 12 034 900 3 891 820 3 149 440 3 025 200 2 626 720
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 983 585 268 128 181 256 158 715 298 969 833 216 805 471
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 407 900 2 171 610 2 017 250 1 579 560 1 158 710 1 036 030 609 016
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 16 738 800 16 428 700 14 233 500 5 630 090 4 607 120 4 894 440 4 041 210
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 099 190 3 835 660 3 955 180 2 608 060 2 718 270 2 622 780 1 136 090
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 498 656 501 856 556 134 732 182 361 911 325 119 124 008
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 21 229 600 21 708 500 19 760 400 9 129 730 7 909 510 8 048 370 5 414 830
Akcje zwykłe 92 572 95 225 62 239 50 900 50 669 41 215 39 556
Zyski (straty) zatrzymane 2 204 770 1 708 230 1 171 870 3 133 060 2 624 680 2 195 640 1 954 760
Akcje własne -949 714 -337 217 -201 139 -191 216 -172 627 -149 533 -77 133
Kapitał własny 8 183 180 8 025 510 7 905 980 4 338 860 3 788 450 3 432 070 2 283 700
Pasywa razem 29 412 800 29 734 000 27 666 400 13 468 600 11 698 000 11 480 400 7 698 530