TD Synnex Corp (SNX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Przychody ze sprzedaży 62 343 800 63 228 300 24 675 600 23 757 300 20 053 800 17 045 700
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 58 443 600 59 449 300 21 828 000 20 859 400 18 126 100 15 494 800
Zysk ze sprzedaży brutto 3 900 200 3 779 070 2 847 600 2 897 920 1 927 700 1 550 940
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 627 010 2 308 330 2 017 500 2 084 160 1 376 660 1 041 980
Zysk operacyjny 1 273 190 1 470 740 830 103 813 762 551 035 508 965
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 827 129 932 970 704 043 677 704 457 376 464 731
Podatek dochodowy 175 823 142 832 174 882 176 991 156 779 163 558
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 651 306 790 138 523 277 496 120 297 863 298 383