TD Synnex Corp (SNX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Przychody ze sprzedaży 57 555 400 62 343 800 31 614 200 24 675 600 23 757 300 20 053 800 17 045 700
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 53 598 600 58 443 600 29 724 600 21 828 000 20 859 400 18 126 100 15 494 800
Zysk ze sprzedaży brutto 3 956 830 3 900 200 1 889 530 2 847 600 2 897 920 1 927 700 1 550 940
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 672 560 2 627 010 1 154 170 2 017 500 2 084 160 1 376 660 1 041 980
Zysk operacyjny 1 284 270 1 273 190 735 368 830 103 813 762 551 035 508 965
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 789 508 827 129 466 485 704 043 677 704 457 376 464 731
Podatek dochodowy 162 597 175 823 71 416 174 882 176 991 156 779 163 558
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 626 911 651 306 395 069 523 277 496 120 297 863 298 383