Oge Energy Corp. (OGE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 665 700 737 300 -173 700 433 600 425 500 619 000
Amortyzacja 460 900 416 000 391 300 355 000 321 600 283 500
Zmiana stanu należności 115 100 -3 600 4 100 -17 800 -15 700 8 300
Zmiana stanu zapasów 130 800 5 800 15 800 -47 400 19 200 3 600
Zmiana stanu gotówki 88 100 -1 100 1 100 -94 300 79 900 14 100
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 843 100 -313 300 712 800 681 500 951 100 784 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 050 900 -778 500 -650 500 -635 500 -573 600 -824 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 12 900 -749 100 -654 900 -624 700 -576 000 -821 900
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -767 900 1 061 300 -56 800 -151 100 -295 200 51 500