Oge Energy Corp. (OGE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 88 100 0 1 100 0 94 300 14 400
Inwestycje krótkoterminowe 618 400 225 200 41 200 63 900 31 500 54 600
Należności 345 000 229 900 233 500 229 400 247 200 262 900
Zapasy 289 300 158 500 152 700 136 900 184 300 165 100
Pozostałe aktywa obrotowe 618 400 225 200 41 200 63 900 31 500 54 600
Aktywa obrotowe razem 1 340 800 613 600 428 500 430 200 557 300 497 000
Inwestycje długotrminowe 11 203 900 11 992 800 10 290 300 10 594 100 10 191 300 9 915 700
Rzeczowe aktywa trwałe 10 546 800 9 832 900 9 374 600 9 044 600 8 643 800 8 339 900
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 551 300 1 254 800 431 600 315 300 296 600 338 700
Aktywa razem 12 544 700 12 606 400 10 718 800 11 024 300 10 748 600 10 412 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 448 900 274 000 251 500 194 900 239 300 230 400
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 999 900 486 900 95 000 112 000 250 000 418 200
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 353 400 328 700 350 900 351 000 380 100 301 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 802 200 1 089 600 697 400 657 900 869 400 950 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 548 700 4 496 400 3 494 400 3 195 200 2 896 900 2 749 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 546 900 1 630 800 1 626 600 1 655 900 1 666 300 1 633 700
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 8 131 300 8 550 100 7 087 000 6 884 800 6 743 500 6 561 600
Akcje zwykłe 200 200 200 100 200 100 200 100 199 700 199 700
Zyski (straty) zatrzymane 3 290 900 2 955 400 2 544 600 3 036 100 2 906 300 2 759 500
Akcje własne -100 -100 -5 300 0 0 0
Kapitał własny 4 413 400 4 056 300 3 631 800 4 139 500 4 005 100 3 851 100
Pasywa razem 12 544 700 12 606 400 10 718 800 11 024 300 10 748 600 10 412 700