Oge Energy Corp. (OGE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 375 700 3 653 700 2 122 300 2 231 600 2 270 300 2 261 100
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 662 400 2 127 600 644 600 786 900 892 500 897 600
Zysk ze sprzedaży brutto 1 713 300 1 526 100 1 477 700 1 444 700 1 377 800 1 363 500
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 649 500 544 200 -145 800 504 300 489 600 510 300
Koszty odsetek netto 166 300 158 300 158 500 147 900 156 000 143 800
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 789 300 878 500 -301 100 463 400 497 700 569 700
Podatek dochodowy 123 600 141 200 -127 400 29 800 72 200 -49 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 665 700 737 300 -173 700 433 600 425 500 619 000