Oge Energy Corp. (OGE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 674 300 3 375 700 3 653 700 2 122 300 2 231 600 2 270 300 2 261 100
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 911 700 1 662 400 2 127 600 644 600 786 900 892 500 897 600
Zysk ze sprzedaży brutto 1 762 600 1 713 300 1 526 100 1 477 700 1 444 700 1 377 800 1 363 500
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 650 200 649 500 544 200 -145 800 504 300 489 600 510 300
Koszty odsetek netto 221 400 166 300 158 300 158 500 147 900 156 000 143 800
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 473 000 789 300 878 500 -301 100 463 400 497 700 569 700
Podatek dochodowy 56 200 123 600 141 200 -127 400 29 800 72 200 -49 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 416 800 665 700 737 300 -173 700 433 600 425 500 619 000