Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
2017
(28 maj 2017)
Zysk (strata) netto 200 900 317 800 365 900 467 800 414 100 324 800
Amortyzacja 192 100 188 800 184 000 162 400 143 300 109 100
Zmiana stanu należności 80 400 24 800 2 000 114 200 40 700 -1 300
Zmiana stanu zapasów 60 900 26 800 -11 600 -51 400 24 700 26 100
Zmiana stanu gotówki -258 500 -580 500 1 351 800 -43 400 -1 500 20 700
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 418 100 553 200 574 000 680 900 481 200 446 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -306 400 -147 200 -167 700 -334 200 -306 800 -287 400
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -310 500 -162 500 -346 000 -423 000 -306 800 -285 300
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -363 400 -974 000 -1 125 000 -299 600 -178 900 -142 000