Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
2017
(28 maj 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 304 800 525 000 783 500 1 364 000 12 200 55 600 57 100
Inwestycje krótkoterminowe 166 200 112 900 117 800 109 800 110 900 99 200 90 900
Należności 724 200 447 300 366 900 342 100 340 100 225 900 185 200
Zapasy 932 000 574 400 513 500 486 700 498 300 549 700 525 000
Pozostałe aktywa obrotowe 166 200 112 900 117 800 109 800 110 900 99 200 90 900
Aktywa obrotowe razem 2 127 200 1 659 600 1 781 700 2 302 600 961 500 930 400 858 200
Inwestycje długotrminowe 4 392 600 2 480 200 2 427 700 2 359 700 2 086 600 1 822 200 1 627 400
Rzeczowe aktywa trwałe 2 808 000 1 579 200 1 524 000 1 535 000 1 597 800 1 420 800 1 271 200
Wartość firmy 1 040 700 318 000 334 500 303 800 205 900 135 100 133 000
Wartości niematerialne 110 200 33 700 36 900 38 300 37 600 35 400 37 200
Pozostałe aktywa trwałe 244 100 172 900 80 400 65 400 20 700 11 100 7 400
Aktywa razem 6 519 800 4 139 800 4 209 400 4 662 300 3 048 100 2 752 600 2 485 600

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
2017
(28 maj 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 636 600 402 600 359 300 244 400 289 200 254 400 295 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 213 800 32 200 32 000 547 500 46 400 48 300 59 900
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 509 800 264 300 226 900 233 000 217 200 216 000 200 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 360 200 699 100 618 200 1 024 900 552 800 518 700 555 400
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 248 400 2 695 800 2 705 400 2 992 600 2 280 200 2 336 700 2 365 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 247 800 211 900 245 500 252 300 94 000 84 300 71 200
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 55 600 50 700
Zobowiązania razem 5 108 500 3 779 300 3 728 800 4 422 300 3 052 700 3 087 400 3 132 800
Akcje zwykłe 144 500 145 500 146 400 146 200 146 500 146 300 146 100
Zyski (straty) zatrzymane 2 160 700 1 305 500 1 244 600 1 064 600 803 600 426 400 121 000
Akcje własne -314 300 -264 100 -104 300 -68 200 -39 300 -2 900 -200
Kapitał własny 1 411 300 360 500 480 600 240 000 -4 600 -334 800 -647 200
Pasywa razem 6 519 800 4 139 800 4 209 400 4 662 300 3 048 100 2 752 600 2 485 600