UGI Corp. (UGI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 928 000 10 106 000 7 447 000 6 559 000 7 320 400 7 651 200 6 120 700
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 937 000 5 973 000 2 614 000 3 149 000 4 323 100 4 074 900 2 837 300
Zysk ze sprzedaży brutto 1 991 000 4 133 000 4 833 000 3 410 000 2 997 300 3 576 300 3 283 400
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 158 000 2 028 000 2 014 000 1 911 000 1 963 200 2 013 400 1 857 800
Zysk operacyjny -699 000 1 587 000 2 317 000 1 015 000 586 000 1 107 800 993 700
Koszty odsetek netto 356 000 311 000 293 000 311 000 235 700 210 500 210 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 5 500
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 837 000 1 387 000 1 989 000 667 000 400 500 854 500 701 400
Podatek dochodowy -335 000 313 000 522 000 135 000 92 600 32 100 177 600
Udziały niekontrolujące 0 1 000 0 0 51 700 103 700 87 200
Zysk (strata) netto -1 502 000 1 073 000 1 467 000 532 000 256 200 718 700 436 600