UGI Corp. (UGI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 1 073 000 1 467 000 532 000 256 200 718 700 436 600
Amortyzacja 518 000 502 000 484 000 448 100 455 100 416 300
Zmiana stanu należności -768 000 277 000 90 700 -110 600 125 800 75 700
Zmiana stanu zapasów -273 000 228 000 11 100 -88 300 39 600 68 300
Zmiana stanu gotówki -1 305 000 519 000 -111 100 -5 500 -105 800 55 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 716 000 1 481 000 1 102 000 1 078 100 1 085 300 964 400
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -804 000 -690 000 -655 000 -704 600 -574 400 -638 900
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 012 000 -1 113 000 -649 000 -2 055 300 -747 900 -763 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -51 000 166 000 -635 000 1 042 200 -438 200 -146 600