UGI Corp. (UGI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 241 000 405 000 855 000 336 000 447 100 452 600 558 400
Inwestycje krótkoterminowe 312 000 1 095 000 901 000 199 000 170 200 341 800 210 100
Należności 947 000 1 278 000 1 023 000 746 000 655 300 765 900 640 100
Zapasy 433 000 665 000 469 000 241 000 229 900 318 200 278 600
Pozostałe aktywa obrotowe 312 000 1 095 000 901 000 199 000 170 200 341 800 210 100
Aktywa obrotowe razem 2 045 000 3 802 000 3 270 000 1 543 000 1 566 200 1 888 100 1 697 500
Inwestycje długotrminowe 13 356 000 13 773 000 13 453 000 12 442 000 11 780 400 10 092 800 9 884 700
Rzeczowe aktywa trwałe 8 547 000 8 040 000 7 558 000 6 960 000 6 687 800 5 808 200 5 537 000
Wartość firmy 3 027 000 3 612 000 3 770 000 3 518 000 3 456 400 3 160 400 3 107 200
Wartości niematerialne 443 000 500 000 583 000 677 000 708 600 513 600 611 700
Pozostałe aktywa trwałe 1 339 000 1 621 000 1 542 000 1 031 000 927 600 610 600 508 400
Aktywa razem 15 401 000 17 575 000 16 723 000 13 985 000 13 346 600 11 980 900 11 582 200

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 613 000 891 000 837 000 475 000 438 800 561 800 439 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 706 000 517 000 477 000 400 000 820 400 443 700 544 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 955 000 1 036 000 983 000 880 000 767 700 726 600 706 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 274 000 2 444 000 2 297 000 1 755 000 2 026 900 1 732 100 1 690 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 543 000 6 483 000 6 339 000 5 981 000 5 779 900 4 146 500 3 994 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 262 000 1 269 000 1 419 000 1 472 000 1 171 200 1 010 400 796 600
Udziały niekontrolujące 8 000 8 000 9 000 9 000 9 700 418 600 577 600
Zobowiązania razem 11 015 000 11 509 000 11 201 000 9 857 000 9 529 100 8 299 500 8 418 900
Akcje zwykłe 209 806 209 940 209 063 208 928 178 417 173 908 173 662
Zyski (straty) zatrzymane 3 027 000 4 841 000 4 081 000 2 908 000 2 653 100 2 610 700 2 106 700
Akcje własne -55 000 -40 000 -26 000 -49 000 -15 900 -19 700 -38 600
Kapitał własny 4 386 000 6 066 000 5 522 000 4 128 000 3 817 500 3 681 400 3 163 300
Pasywa razem 15 401 000 17 575 000 16 723 000 13 985 000 13 346 600 11 980 900 11 582 200