UGI Corp. (UGI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 710 000 336 000 447 100 452 600 558 400
Inwestycje krótkoterminowe 1 802 000 199 000 170 200 341 800 210 100
Należności 2 046 000 746 000 655 300 765 900 640 100
Zapasy 938 000 241 000 229 900 318 200 278 600
Pozostałe aktywa obrotowe 1 802 000 199 000 170 200 341 800 210 100
Aktywa obrotowe razem 6 540 000 1 543 000 1 566 200 1 888 100 1 697 500
Inwestycje długotrminowe 26 906 000 12 442 000 11 780 400 10 092 800 9 884 700
Rzeczowe aktywa trwałe 15 116 000 6 960 000 6 687 800 5 808 200 5 537 000
Wartość firmy 7 540 000 3 518 000 3 456 400 3 160 400 3 107 200
Wartości niematerialne 1 166 000 677 000 708 600 513 600 611 700
Pozostałe aktywa trwałe 3 084 000 1 031 000 927 600 610 600 508 400
Aktywa razem 33 446 000 13 985 000 13 346 600 11 980 900 11 582 200

Pasywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 674 000 475 000 438 800 561 800 439 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 954 000 400 000 820 400 443 700 544 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 966 000 880 000 767 700 726 600 706 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 594 000 1 755 000 2 026 900 1 732 100 1 690 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 12 678 000 5 981 000 5 779 900 4 146 500 3 994 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 838 000 1 472 000 1 171 200 1 010 400 796 600
Udziały niekontrolujące 18 000 9 000 9 700 418 600 577 600
Zobowiązania razem 22 402 000 9 857 000 9 529 100 8 299 500 8 418 900
Akcje zwykłe 418 126 208 928 178 417 173 908 173 662
Zyski (straty) zatrzymane 8 162 000 2 908 000 2 653 100 2 610 700 2 106 700
Akcje własne -52 000 -49 000 -15 900 -19 700 -38 600
Kapitał własny 11 044 000 4 128 000 3 817 500 3 681 400 3 163 300
Pasywa razem 33 446 000 13 985 000 13 346 600 11 980 900 11 582 200