Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 551 300 3 924 100 4 925 000 4 131 600 3 156 000 2 663 400 2 642 100
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 708 300 2 891 100 3 431 300 2 768 600 2 130 500 1 778 300 1 669 500
Zysk ze sprzedaży brutto 843 000 1 033 000 1 493 700 1 363 000 1 025 500 885 100 972 600
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 551 300 613 000 743 500 757 800 601 300 540 100 550 900
Zysk operacyjny 291 700 420 000 750 200 605 200 424 200 345 000 392 700
Koszty odsetek netto 178 100 118 100 78 900 79 600 101 800 86 400 76 100
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 2 800 4 800
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -453 300 -558 100 677 100 510 600 581 600 115 700 314 900
Podatek dochodowy -73 200 -120 600 159 800 123 700 144 900 -11 900 116 600
Udziały niekontrolujące 0 0 900 1 200 -500 0 500
Zysk (strata) netto -380 100 -437 500 512 500 387 400 460 700 63 700 218 300