Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 9 850 000 4 131 600 3 156 000 2 663 400 2 642 100
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 862 600 2 768 600 2 130 500 1 778 300 1 669 500
Zysk ze sprzedaży brutto 2 987 400 1 363 000 1 025 500 885 100 972 600
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 487 000 757 800 601 300 540 100 550 900
Zysk operacyjny 1 500 400 605 200 424 200 345 000 392 700
Koszty odsetek netto 157 800 79 600 101 800 86 400 76 100
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 2 800 4 800
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 354 200 510 600 581 600 115 700 314 900
Podatek dochodowy 319 600 123 700 144 900 -11 900 116 600
Udziały niekontrolujące 1 800 1 200 -500 0 500
Zysk (strata) netto 1 025 000 387 400 460 700 63 700 218 300