Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 488 200 16 600 18 800 33 900 120 500
Inwestycje krótkoterminowe 339 800 81 000 59 000 59 900 67 100
Należności 966 800 497 100 423 600 310 500 286 600
Zapasy 2 253 200 621 900 540 300 481 400 407 500
Pozostałe aktywa obrotowe 339 800 81 000 59 000 59 900 67 100
Aktywa obrotowe razem 4 048 000 1 216 600 1 041 700 885 700 881 700
Inwestycje długotrminowe 5 552 000 2 163 900 1 987 000 2 168 800 1 865 300
Rzeczowe aktywa trwałe 1 244 400 560 000 546 000 530 800 467 700
Wartość firmy 1 210 400 544 100 538 700 543 000 441 600
Wartości niematerialne 1 419 200 679 200 707 500 857 300 748 900
Pozostałe aktywa trwałe 678 000 224 600 194 800 201 600 176 000
Aktywa razem 9 600 000 3 380 500 3 028 700 3 054 500 2 747 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 218 800 391 000 214 200 150 500 153 100
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 115 600 66 400 128 100 132 600 143 100
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 946 400 493 000 278 200 329 600 248 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 280 800 950 400 620 500 612 700 544 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 473 400 1 455 100 1 523 500 1 883 800 1 258 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 254 800 133 600 125 200 128 800 125 300
Udziały niekontrolujące 0 5 700 4 500 5 000 12 900
Zobowiązania razem 7 573 400 2 683 300 2 310 000 2 699 900 2 098 200
Akcje zwykłe 111 400 55 700 55 500 56 200 59 400
Zyski (straty) zatrzymane 3 210 200 1 235 600 1 274 700 919 900 978 200
Akcje własne -2 004 800 -921 800 -904 300 -939 600 -667 800
Kapitał własny 2 026 600 697 200 718 700 354 600 648 800
Pasywa razem 9 600 000 3 380 500 3 028 700 3 054 500 2 747 000