Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 31 900 86 800 244 100 16 600 18 800 33 900 120 500
Inwestycje krótkoterminowe 181 400 172 800 169 900 81 000 59 000 59 900 67 100
Należności 304 200 378 800 483 400 497 100 423 600 310 500 286 600
Zapasy 880 300 1 343 500 1 126 600 621 900 540 300 481 400 407 500
Pozostałe aktywa obrotowe 181 400 172 800 169 900 81 000 59 000 59 900 67 100
Aktywa obrotowe razem 1 397 800 1 981 900 2 024 000 1 216 600 1 041 700 885 700 881 700
Inwestycje długotrminowe 2 015 900 2 314 900 2 776 000 2 163 900 1 987 000 2 168 800 1 865 300
Rzeczowe aktywa trwałe 610 300 606 000 622 200 560 000 546 000 530 800 467 700
Wartość firmy 243 900 254 000 605 200 544 100 538 700 543 000 441 600
Wartości niematerialne 436 700 580 200 709 600 679 200 707 500 857 300 748 900
Pozostałe aktywa trwałe 180 700 248 500 339 000 224 600 194 800 201 600 176 000
Aktywa razem 3 413 700 4 296 800 4 800 000 3 380 500 3 028 700 3 054 500 2 747 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 271 200 422 600 609 400 391 000 214 200 150 500 153 100
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 52 300 144 300 57 800 66 400 128 100 132 600 143 100
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 450 200 397 000 473 200 493 000 278 200 329 600 248 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 773 700 963 900 1 140 400 950 400 620 500 612 700 544 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 557 400 2 826 200 2 236 700 1 455 100 1 523 500 1 883 800 1 258 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 128 700 127 300 127 400 133 600 125 200 128 800 125 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 5 700 4 500 5 000 12 900
Zobowiązania razem 3 681 000 4 149 100 3 786 700 2 683 300 2 310 000 2 699 900 2 098 200
Akcje zwykłe 56 000 55 500 55 700 55 700 55 500 56 200 59 400
Zyski (straty) zatrzymane 490 900 1 020 100 1 605 100 1 235 600 1 274 700 919 900 978 200
Akcje własne -998 500 -1 091 800 -1 002 400 -921 800 -904 300 -939 600 -667 800
Kapitał własny -267 300 147 700 1 013 300 697 200 718 700 354 600 648 800
Pasywa razem 3 413 700 4 296 800 4 800 000 3 380 500 3 028 700 3 054 500 2 747 000