Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 1 025 000 387 400 460 700 63 700 218 300
Amortyzacja 187 600 94 700 89 300 83 400 80 100
Zmiana stanu należności 469 700 73 500 113 100 23 900 -102 200
Zmiana stanu zapasów 1 631 300 81 600 58 900 73 900 -40 700
Zmiana stanu gotówki 471 600 -2 200 -15 100 -86 600 70 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 543 000 558 000 226 800 342 500 354 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -213 800 -62 700 -42 400 -68 200 -69 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 077 200 46 900 255 200 -580 700 22 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 988 000 -607 100 -496 500 151 200 -307 600