Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto -380 100 -437 500 512 500 387 400 460 700 63 700 218 300
Amortyzacja 92 500 105 200 93 800 94 700 89 300 83 400 80 100
Zmiana stanu należności -74 600 -588 000 -13 700 73 500 113 100 23 900 -102 200
Zmiana stanu zapasów -463 200 -909 700 504 700 81 600 58 900 73 900 -40 700
Zmiana stanu gotówki -54 900 -401 400 227 500 -2 200 -15 100 -86 600 70 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 531 000 -129 000 271 500 558 000 226 800 342 500 354 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -92 800 -113 500 -106 900 -62 700 -42 400 -68 200 -69 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -65 700 -283 200 -538 600 46 900 255 200 -580 700 22 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -520 100 255 300 494 000 -607 100 -496 500 151 200 -307 600