Liquidity Services Inc (LQDT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 40 324 50 949 -3 774 -19 260 -11 615 -39 187
Amortyzacja 10 322 6 969 6 290 5 091 4 599 5 796
Zmiana stanu należności 60 544 -1 382 1 834 -7 085 395
Zmiana stanu zapasów -13 257 6 861 -236 -4 279 -10 614 -6 874
Zmiana stanu gotówki -114 729 30 299 9 539 -11 951 -15 900 -40 165
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 44 833 65 417 16 478 -6 242 619 -31 653
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -8 121 -5 452 -4 186 -5 938 -4 174 -7 805
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -21 084 -1 004 28 647 -15 714 -37 054 -7 924
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -31 943 -34 655 -5 700 546 404 -1 106