Liquidity Services Inc (LQDT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 280 050 257 531 205 940 226 525 224 514 270 015
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 119 407 107 678 96 016 102 414 100 087 126 227
Zysk ze sprzedaży brutto 160 643 149 853 109 924 124 111 124 427 143 788
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 71 506 66 573 64 795 70 952 63 861 71 046
Zysk operacyjny 22 905 28 632 -3 892 -19 406 -20 926 -38 991
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 47 653 27 579 -2 973 -18 060 -20 943 -39 638
Podatek dochodowy 7 329 -23 370 801 1 200 -9 328 -451
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 40 324 50 949 -3 774 -19 260 -11 615 -39 187