Liquidity Services Inc (LQDT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 97 941 106 335 76 036 66 497 78 448 94 348
Inwestycje krótkoterminowe 8 182 7 173 7 614 10 881 9 543 11 883
Należności 11 792 5 866 5 322 6 704 4 870 11 955
Zapasy 11 679 12 468 5 607 5 843 10 122 20 736
Pozostałe aktywa obrotowe 8 182 7 173 7 614 10 881 9 543 11 883
Aktywa obrotowe razem 129 594 131 842 94 579 89 925 102 983 138 922
Inwestycje długotrminowe 158 510 123 734 102 055 97 358 98 849 76 307
Rzeczowe aktywa trwałe 19 094 17 634 17 843 18 846 16 610 16 793
Wartość firmy 88 910 59 872 59 839 59 467 59 819 45 388
Wartości niematerialne 16 234 3 453 4 758 6 043 7 366 427
Pozostałe aktywa trwałe 7 437 5 475 8 248 12 136 14 124 12 737
Aktywa razem 288 104 255 576 196 634 187 283 201 832 215 229

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 41 982 40 611 21 957 15 051 13 859 13 099
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 81 521 68 562 52 367 53 771 54 612 57 657
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 123 503 109 173 74 324 68 822 68 471 70 756
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 378 1 290 2 996 2 286 3 707 11 837
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 133 568 120 561 84 819 71 108 72 178 82 593
Akcje zwykłe 32 293 33 334 33 612 33 063 32 095 31 403
Zyski (straty) zatrzymane -30 936 -71 398 -122 346 -118 572 -100 045 -88 226
Akcje własne -62 554 -36 628 -3 983 0 0 0
Kapitał własny 154 536 135 015 111 815 116 175 129 654 132 636
Pasywa razem 288 104 255 576 196 634 187 283 201 832 215 229