Haynes International Inc. (HAYN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk (strata) netto 45 087 -8 683 -6 478 9 745
Amortyzacja 19 069 19 567 19 650 19 126
Zmiana stanu należności 35 656 4 368 -23 848 -1 941
Zmiana stanu zapasów 109 061 2 371 -12 678 -14 243
Zmiana stanu gotówki -39 286 488 16 200 21 236
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -79 481 23 265 36 197 43 047
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -15 114 -5 949 -9 374 -10 041
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -15 114 -5 949 -9 374 -10 041
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 56 562 -17 443 -11 131 -11 316