Haynes International Inc. (HAYN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży 490 461 337 661 380 530 490 215
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 384 128 297 931 335 898 424 712
Zysk ze sprzedaży brutto 106 333 39 730 44 632 65 503
Koszty badań i rozwoju 3 822 3 403 3 713 3 592
Koszty ogólnego zarządu 47 089 43 470 40 307 44 195
Zysk operacyjny 55 422 -7 143 612 17 716
Koszty odsetek netto 2 463 1 170 1 288 900
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 57 614 -9 783 -7 498 13 370
Podatek dochodowy 12 527 -1 100 -1 020 3 625
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 45 087 -8 683 -6 478 9 745