Haynes International Inc. (HAYN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 8 440 47 726 47 238 31 038
Inwestycje krótkoterminowe 3 514 6 129 3 285 3 297
Należności 94 912 59 256 54 888 78 736
Zapasy 357 556 248 495 246 124 258 802
Pozostałe aktywa obrotowe 3 514 6 129 3 285 3 297
Aktywa obrotowe razem 464 422 361 606 351 535 371 873
Inwestycje długotrminowe 167 873 184 849 209 189 221 927
Rzeczowe aktywa trwałe 142 772 147 248 159 819 169 966
Wartość firmy 4 789 4 789 4 789 4 789
Wartości niematerialne 4 909 5 586 5 056 5 284
Pozostałe aktywa trwałe 9 723 10 829 8 974 7 756
Aktywa razem 632 295 546 455 560 724 593 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 54 886 47 680 17 555 34 497
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 265 228 195 170
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 25 728 26 305 20 465 25 413
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 80 879 74 213 38 215 60 080
Długoterminowe zobowiązania finansowe 7 848 8 301 8 509 8 609
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 164 401 116 497 208 649 226 820
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 256 807 203 134 259 223 297 525
Akcje zwykłe 12 346 12 500 12 471 12 445
Zyski (straty) zatrzymane 135 040 101 015 120 943 125 296
Akcje własne -14 666 -7 423 -2 437 -2 239
Kapitał własny 375 488 343 321 301 501 296 275
Pasywa razem 632 295 546 455 560 724 593 800