Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk (strata) netto 98 600 117 000 67 600 -372 200
Amortyzacja 89 900 87 100 88 800 93 800
Zmiana stanu należności -14 100 27 900 -45 100 15 400
Zmiana stanu zapasów 103 600 31 600 -43 100 27 700
Zmiana stanu gotówki -290 500 114 500 23 100 75 200
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 102 000 229 000 232 600 190 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -56 400 -56 800 -47 700 -58 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -355 400 -48 700 -196 400 -45 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -17 600 -65 400 -18 700 -63 800