Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży 2 251 600 2 171 700 2 087 300 1 949 700 2 141 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 310 800 1 292 300 1 163 300 1 095 000 1 174 400
Zysk ze sprzedaży brutto 940 800 879 400 924 000 854 700 966 600
Koszty badań i rozwoju 58 500 55 500 57 800 55 300 53 500
Koszty ogólnego zarządu 638 700 627 400 632 700 625 000 622 900
Zysk operacyjny 243 600 196 500 233 500 174 400 290 200
Koszty odsetek netto 78 500 71 400 67 900 61 200 62 600
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 147 700 123 000 146 000 87 300 -390 300
Podatek dochodowy 33 000 24 400 29 000 19 700 -18 100
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 114 700 98 600 117 000 67 600 -372 200