Edgewell Personal Care Co (EPC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 958 400 364 700 341 600 266 400 502 900
Inwestycje krótkoterminowe 257 800 121 700 120 200 116 200 108 800
Należności 363 800 183 100 225 400 239 100 241 000
Zapasy 691 400 314 100 357 200 329 500 333 500
Pozostałe aktywa obrotowe 257 800 121 700 120 200 116 200 108 800
Aktywa obrotowe razem 2 271 400 983 600 1 044 400 951 200 1 186 200
Inwestycje długotrminowe 5 077 800 2 557 300 2 376 500 3 002 100 3 002 600
Rzeczowe aktywa trwałe 725 200 370 900 396 000 424 100 453 400
Wartość firmy 2 325 600 1 159 700 1 032 800 1 450 800 1 445 900
Wartości niematerialne 1 812 800 928 100 912 900 1 099 000 1 071 700
Pozostałe aktywa trwałe 214 200 98 600 34 800 28 200 31 600
Aktywa razem 7 349 200 3 540 900 3 420 900 3 953 300 4 188 800

Pasywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 419 000 181 900 222 800 238 400 223 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 53 000 21 100 131 400 193 100 19 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 601 600 307 500 305 400 285 500 281 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 073 600 510 500 659 600 717 000 524 400
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 468 400 1 237 900 1 097 800 1 103 800 1 525 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 241 400 194 300 228 600 171 100 168 200
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 180 600 2 108 000 2 117 400 2 208 700 2 447 100
Akcje zwykłe 108 800 54 300 54 100 54 400 57 300
Zyski (straty) zatrzymane 1 731 400 782 400 714 800 1 083 100 952 900
Akcje własne -1 552 600 -790 400 -803 800 -819 200 -703 900
Kapitał własny 3 168 600 1 432 900 1 303 500 1 744 600 1 741 700
Pasywa razem 7 349 200 3 540 900 3 420 900 3 953 300 4 188 800