Edgewell Personal Care Co (EPC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 188 700 479 200 364 700 341 600
Inwestycje krótkoterminowe 107 300 99 800 95 400 91 100
Należności 196 900 211 000 209 400 254 500
Zapasy 449 300 345 700 314 100 357 200
Pozostałe aktywa obrotowe 107 300 99 800 95 400 91 100
Aktywa obrotowe razem 942 200 1 135 700 983 600 1 044 400
Inwestycje długotrminowe 2 770 900 2 538 900 2 557 300 2 376 500
Rzeczowe aktywa trwałe 345 500 362 600 370 900 396 000
Wartość firmy 1 322 200 1 162 800 1 159 700 1 032 800
Wartości niematerialne 996 600 906 400 928 100 912 900
Pozostałe aktywa trwałe 106 600 107 100 98 600 34 800
Aktywa razem 3 713 100 3 674 600 3 540 900 3 420 900

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 237 300 209 500 181 900 222 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 19 000 26 500 21 100 131 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 291 700 300 800 307 500 305 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 548 000 536 800 510 500 659 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 391 400 1 234 200 1 237 900 1 097 800
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 114 500 120 700 194 300 228 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 253 400 2 090 300 2 108 000 2 117 400
Akcje zwykłe 53 100 54 400 54 300 54 100
Zyski (straty) zatrzymane 931 700 865 700 782 400 714 800
Akcje własne -860 900 -776 300 -790 400 -803 800
Kapitał własny 1 459 700 1 584 300 1 432 900 1 303 500
Pasywa razem 3 713 100 3 674 600 3 540 900 3 420 900