CIENA Corp. (CIEN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 paź 2023)
2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zysk (strata) netto 254 827 152 902 500 196 361 291 253 434 -344 690 1 261 950
Amortyzacja 142 180 140 203 132 266 132 527 122 712 110 020 122 902
Zmiana stanu należności 86 759 -908 605 177 492 74 239 -59 854 178 957 49 514
Zmiana stanu zapasów 104 108 198 200 29 886 -670 82 298 -4 392 55 892
Zmiana stanu gotówki -32 970 -2 059 720 364 738 225 306 119 581 -25 242 -133 217
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 168 332 -167 756 541 646 493 654 413 140 229 261 234 882
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -106 197 -90 818 -79 550 -82 667 -62 579 -67 616 -94 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -383 454 -101 248 -90 717 -220 242 -24 077 -19 266 -61 427
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 229 380 -133 055 -116 835 -87 222 -278 966 -99 229 -311 051