CIENA Corp. (CIEN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zysk (strata) netto 1 000 390 361 291 253 434 -344 690 1 261 950
Amortyzacja 264 532 132 527 122 712 110 020 122 902
Zmiana stanu należności 1 182 210 74 239 -59 854 178 957 49 514
Zmiana stanu zapasów 404 151 -670 82 298 -4 392 55 892
Zmiana stanu gotówki 1 968 770 225 306 119 581 -25 242 -133 217
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 083 290 493 654 413 140 229 261 234 882
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -159 100 -82 667 -62 579 -67 616 -94 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -181 434 -220 242 -24 077 -19 266 -61 427
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -233 670 -87 222 -278 966 -99 229 -311 051