CIENA Corp. (CIEN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 3 208 060 1 239 290 1 013 980 894 404 919 646
Inwestycje krótkoterminowe 411 782 200 260 269 704 172 603 185 635
Należności 2 009 440 827 229 752 990 812 844 633 887
Zapasy 748 530 344 379 345 049 262 751 267 143
Pozostałe aktywa obrotowe 411 782 200 260 269 704 172 603 185 635
Aktywa obrotowe razem 6 377 810 2 611 160 2 381 800 2 142 600 2 006 310
Inwestycje długotrminowe 3 352 640 1 569 760 1 511 540 1 613 920 1 945 400
Rzeczowe aktywa trwałe 569 936 272 377 286 884 292 067 308 465
Wartość firmy 623 290 310 847 297 937 297 968 267 458
Wartości niematerialne 130 628 96 647 112 781 148 225 100 997
Pozostałe aktywa trwałe 156 574 89 338 78 217 63 596 57 593
Aktywa razem 9 730 450 4 180 920 3 893 350 3 756 520 3 951 710

Pasywa

w tys. USD

2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 712 352 291 904 344 819 340 582 260 098
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 21 100 9 766 9 764 10 547 356 065
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 084 610 459 031 491 357 611 874 421 580
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 818 060 760 701 845 940 963 003 1 037 740
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 465 880 737 921 745 690 754 695 657 095
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 297 600 111 283 128 955 109 491 120 531
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 690 420 1 671 320 1 720 580 1 827 190 1 815 370
Akcje zwykłe 310 558 154 287 155 720 143 738 141 997
Zyski (straty) zatrzymane -7 570 260 -4 283 120 -4 644 410 -4 947 650 -4 664 250
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 6 040 040 2 509 600 2 172 760 1 929 330 2 136 340
Pasywa razem 9 730 450 4 180 920 3 893 350 3 756 520 3 951 710