CIENA Corp. (CIEN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 paź 2023)
2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 115 370 1 148 340 1 604 030 1 239 290 1 013 980 894 404 919 646
Inwestycje krótkoterminowe 221 974 189 988 205 891 200 260 269 704 172 603 185 635
Należności 1 187 600 1 100 840 1 004 720 827 229 752 990 812 844 633 887
Zapasy 1 050 840 946 730 374 265 344 379 345 049 262 751 267 143
Pozostałe aktywa obrotowe 221 974 189 988 205 891 200 260 269 704 172 603 185 635
Aktywa obrotowe razem 3 575 780 3 385 900 3 188 910 2 611 160 2 381 800 2 142 600 2 006 310
Inwestycje długotrminowe 2 025 720 1 683 740 1 676 320 1 569 760 1 511 540 1 613 920 1 945 400
Rzeczowe aktywa trwałe 280 147 267 779 284 968 272 377 286 884 292 067 308 465
Wartość firmy 444 765 328 322 311 645 310 847 297 937 297 968 267 458
Wartości niematerialne 205 627 69 517 65 314 96 647 112 781 148 225 100 997
Pozostałe aktywa trwałe 104 781 80 142 78 287 89 338 78 217 63 596 57 593
Aktywa razem 5 601 500 5 069 630 4 865 230 4 180 920 3 893 350 3 756 520 3 951 710

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 paź 2023)
2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 317 828 516 047 356 176 291 904 344 819 340 582 260 098
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 15 653 10 688 10 550 9 766 9 764 10 547 356 065
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 598 540 513 848 542 304 459 031 491 357 611 874 421 580
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 932 021 1 040 580 909 030 760 701 845 940 963 003 1 037 740
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 591 600 1 114 300 732 938 737 921 745 690 754 695 657 095
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 184 812 146 960 148 800 111 283 128 955 109 491 120 531
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 753 130 2 356 770 1 845 210 1 671 320 1 720 580 1 827 190 1 815 370
Akcje zwykłe 148 971 151 208 155 279 154 287 155 720 143 738 141 997
Zyski (straty) zatrzymane -3 377 400 -3 632 230 -3 785 130 -4 283 120 -4 644 410 -4 947 650 -4 664 250
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 848 360 2 712 860 3 020 020 2 509 600 2 172 760 1 929 330 2 136 340
Pasywa razem 5 601 500 5 069 630 4 865 230 4 180 920 3 893 350 3 756 520 3 951 710