Reliance Inc. (RS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 335 900 1 840 100 1 413 000 369 100 701 500 633 700 613 400
Amortyzacja 245 400 240 200 230 200 227 300 219 300 215 200 218 400
Zmiana stanu należności -94 300 -80 700 754 600 -176 600 -153 200 168 000 130 000
Zmiana stanu zapasów 47 900 -69 700 644 600 -225 300 -171 400 91 100 193 400
Zmiana stanu gotówki -93 200 872 900 -383 000 509 200 46 100 -26 200 31 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 671 300 2 118 600 799 400 1 173 000 1 301 500 664 600 399 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -468 800 -341 800 -236 600 -172 000 -242 200 -239 900 -161 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -483 900 -348 500 -652 300 -188 400 -419 100 -281 000 -179 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 282 300 -892 600 -528 900 -483 000 -840 600 -403 900 -198 100