Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 413 000 369 100 701 500 633 700 613 400
Amortyzacja 230 200 227 300 219 300 215 200 218 400
Zmiana stanu należności 754 600 -176 600 -153 200 168 000 130 000
Zmiana stanu zapasów 644 600 -225 300 -171 400 91 100 193 400
Zmiana stanu gotówki -383 000 509 200 46 100 -26 200 31 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 799 400 1 173 000 1 301 500 664 600 399 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -236 600 -172 000 -242 200 -239 900 -161 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -652 300 -188 400 -419 100 -281 000 -179 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -528 900 -483 000 -840 600 -403 900 -198 100