Reliance Inc. (RS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 080 200 1 173 400 300 500 683 500 174 300 128 200 154 400
Inwestycje krótkoterminowe 140 400 115 600 111 600 80 500 85 200 81 500 80 700
Należności 1 508 000 1 602 300 1 683 000 928 400 1 105 000 1 258 200 1 090 200
Zapasy 2 043 200 1 995 300 2 065 000 1 420 400 1 645 700 1 817 100 1 726 000
Pozostałe aktywa obrotowe 140 400 115 600 111 600 80 500 85 200 81 500 80 700
Aktywa obrotowe razem 4 771 800 4 886 600 4 160 100 3 112 800 3 010 200 3 285 000 3 051 300
Inwestycje długotrminowe 5 708 500 5 443 300 5 375 900 4 994 000 5 120 900 4 759 900 4 699 700
Rzeczowe aktywa trwałe 2 248 400 1 974 600 1 836 800 1 792 200 1 795 200 1 729 900 1 656 300
Wartość firmy 2 111 100 2 105 900 2 107 600 1 935 200 2 003 800 1 870 800 1 842 600
Wartości niematerialne 981 100 1 019 600 1 077 700 947 100 1 031 100 1 072 000 1 112 100
Pozostałe aktywa trwałe 92 500 84 800 84 300 71 800 46 600 43 600 40 900
Aktywa razem 10 480 300 10 329 900 9 536 000 8 106 800 8 131 100 8 044 900 7 751 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 410 300 412 400 453 900 259 300 275 000 338 800 346 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 300 508 200 5 000 6 000 64 900 65 200 92 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 433 000 454 700 606 100 347 700 335 400 295 100 265 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 843 600 1 375 300 1 065 000 613 000 675 300 699 100 703 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 141 900 1 139 400 1 642 000 1 638 900 1 523 600 2 138 500 1 809 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 89 100 77 500 88 000 122 500 99 300 87 700 97 200
Udziały niekontrolujące 10 500 8 500 7 200 7 300 7 500 7 900 32 800
Zobowiązania razem 2 758 000 3 242 500 3 449 500 2 991 400 2 924 500 3 373 300 3 083 900
Akcje zwykłe 58 328 60 559 63 217 64 328 66 885 71 621 72 851
Zyski (straty) zatrzymane 7 798 900 7 173 600 6 155 300 5 193 200 5 189 500 4 637 900 4 144 100
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 7 722 300 7 087 400 6 086 500 5 115 400 5 206 600 4 671 600 4 667 100
Pasywa razem 10 480 300 10 329 900 9 536 000 8 106 800 8 131 100 8 044 900 7 751 000