Microsoft Corporation (MSFT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto 72 361 000 72 738 000 61 271 000 44 281 000 39 240 000 16 571 000 21 204 000
Amortyzacja 13 861 000 14 460 000 11 686 000 0 0 0 0
Zmiana stanu należności 4 427 000 6 218 000 6 032 000 2 487 000 3 043 000 6 689 000 1 515 000
Zmiana stanu zapasów -1 242 000 1 106 000 741 000 -168 000 -599 000 481 000 -70 000
Zmiana stanu gotówki 6 505 000 -25 577 000 -6 193 000 2 708 000 51 000 787 000 19 741 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 87 582 000 89 035 000 76 740 000 60 675 000 52 185 000 43 884 000 39 507 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -28 107 000 -23 886 000 -20 622 000 -15 441 000 -13 925 000 -11 632 000 -34 073 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -22 680 000 -30 311 000 -27 577 000 -12 223 000 -15 773 000 -6 061 000 -46 781 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -43 935 000 -58 876 000 -48 486 000 -46 031 000 -36 887 000 -33 590 000 8 408 000