Microsoft Corporation (MSFT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 111 262 000 104 757 000 130 334 000 136 527 000 133 819 000 133 768 000 132 981 000
Inwestycje krótkoterminowe 21 807 000 16 924 000 13 393 000 11 482 000 10 146 000 6 751 000 4 897 000
Należności 48 688 000 44 261 000 38 043 000 32 011 000 29 524 000 26 481 000 19 792 000
Zapasy 2 500 000 3 742 000 2 636 000 1 895 000 2 063 000 2 662 000 2 181 000
Pozostałe aktywa obrotowe 21 807 000 16 924 000 13 393 000 11 482 000 10 146 000 6 751 000 4 897 000
Aktywa obrotowe razem 184 257 000 169 684 000 184 406 000 181 915 000 175 552 000 169 662 000 159 851 000
Inwestycje długotrminowe 227 719 000 195 156 000 149 373 000 119 396 000 111 004 000 89 186 000 81 235 000
Rzeczowe aktywa trwałe 95 641 000 74 398 000 59 715 000 44 151 000 36 477 000 29 460 000 23 734 000
Wartość firmy 67 886 000 67 524 000 49 711 000 43 351 000 42 026 000 35 683 000 35 122 000
Wartości niematerialne 9 366 000 11 298 000 7 800 000 7 038 000 7 750 000 8 053 000 10 106 000
Pozostałe aktywa trwałe 30 601 000 21 897 000 15 075 000 13 138 000 14 723 000 7 442 000 6 250 000
Aktywa razem 411 976 000 364 840 000 333 779 000 301 311 000 286 556 000 258 848 000 241 086 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 18 095 000 19 000 000 15 163 000 12 530 000 9 382 000 8 617 000 7 390 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 5 247 000 2 749 000 8 072 000 3 749 000 5 516 000 3 998 000 10 121 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 80 807 000 73 333 000 65 422 000 56 031 000 54 522 000 45 873 000 47 016 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 104 149 000 95 082 000 88 657 000 72 310 000 69 420 000 58 488 000 64 527 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 41 990 000 47 032 000 50 074 000 59 578 000 66 662 000 72 242 000 76 073 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 46 453 000 44 465 000 43 233 000 43 244 000 41 723 000 39 291 000 27 561 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 205 753 000 198 298 000 191 791 000 183 007 000 184 226 000 176 130 000 168 692 000
Akcje zwykłe 7 446 000 7 496 000 7 547 000 7 610 000 7 673 000 7 700 000 7 746 000
Zyski (straty) zatrzymane 118 848 000 84 281 000 57 055 000 34 566 000 24 150 000 13 682 000 2 648 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 206 223 000 166 542 000 141 988 000 118 304 000 102 330 000 82 718 000 72 394 000
Pasywa razem 411 976 000 364 840 000 333 779 000 301 311 000 286 556 000 258 848 000 241 086 000