Lithia Motors, Inc. (LAD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 251 000 1 060 100 470 300 271 500 265 700 245 217
Amortyzacja 228 100 166 300 92 400 82 400 75 400 57 722
Zmiana stanu należności -1 006 900 296 000 109 000 -24 400 7 462 104 224
Zmiana stanu zapasów -1 361 600 -107 400 59 200 68 400 232 556 360 157
Zmiana stanu gotówki -102 900 14 600 76 200 52 400 -25 653 6 971
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -610 100 1 797 200 542 200 499 500 519 700 148 856
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -303 100 -260 400 -167 800 -124 900 -158 000 -105 378
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 329 800 -2 890 400 -1 605 800 -438 000 -557 100 -538 198
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 035 900 1 106 700 1 139 700 9 100 11 700 396 313