Lithia Motors, Inc. (LAD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 000 800 1 251 000 1 060 100 470 300 271 500 265 700 245 217
Amortyzacja 264 600 228 100 166 300 92 400 82 400 75 400 57 722
Zmiana stanu należności 310 000 -1 006 900 296 000 109 000 -24 400 7 462 104 224
Zmiana stanu zapasów 1 344 500 -1 361 600 -107 400 59 200 68 400 232 556 360 157
Zmiana stanu gotówki 694 700 -102 900 14 600 76 200 52 400 -25 653 6 971
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -472 400 -610 100 1 797 200 542 200 499 500 519 700 148 856
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -230 200 -303 100 -260 400 -167 800 -124 900 -158 000 -105 378
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 270 300 -1 329 800 -2 890 400 -1 605 800 -438 000 -557 100 -538 198
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 409 800 2 035 900 1 106 700 1 139 700 9 100 11 700 396 313