Lithia Motors, Inc. (LAD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 246 700 174 800 160 200 84 000 31 600 57 253
Inwestycje krótkoterminowe 161 700 63 000 70 500 47 800 65 100 70 847
Należności 813 100 910 000 614 000 505 000 529 400 521 938
Zapasy 3 409 400 2 385 500 2 492 900 2 433 700 2 365 300 2 132 740
Pozostałe aktywa obrotowe 161 700 63 000 70 500 47 800 65 100 70 847
Aktywa obrotowe razem 4 630 900 3 533 300 3 337 600 3 070 500 2 991 400 2 782 780
Inwestycje długotrminowe 10 375 700 7 613 600 4 564 500 3 013 400 2 392 600 1 900 280
Rzeczowe aktywa trwałe 3 574 600 3 052 600 2 197 500 1 611 700 1 448 000 1 185 170
Wartość firmy 1 460 700 977 300 593 000 454 600 434 900 256 320
Wartości niematerialne 1 856 200 799 100 350 200 306 700 288 700 186 977
Pozostałe aktywa trwałe 3 102 300 2 388 700 1 159 800 388 500 167 000 271 818
Aktywa razem 15 006 600 11 146 900 7 902 100 6 083 900 5 384 000 4 683 070

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 258 400 235 400 158 200 125 300 126 300 111 362
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 137 100 1 413 800 1 863 200 2 106 900 2 083 600 1 937 900
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 782 700 753 600 458 300 336 900 283 600 251 717
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 178 200 2 402 800 2 479 700 2 569 100 2 493 500 2 300 980
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 510 500 3 185 700 2 064 700 1 430 600 1 358 200 1 028 480
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 433 900 342 500 549 900 485 400 243 900 214 114
Udziały niekontrolujące 44 900 36 800 0 0 0 0
Zobowiązania razem 9 800 400 6 520 500 5 240 600 4 616 200 4 186 800 3 599 850
Akcje zwykłe 28 200 28 800 23 800 23 200 24 400 25 065
Zyski (straty) zatrzymane 4 065 300 2 859 500 1 838 200 1 401 800 1 162 100 922 662
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 5 206 200 4 626 400 2 661 500 1 467 700 1 197 200 1 083 220
Pasywa razem 15 006 600 11 146 900 7 902 100 6 083 900 5 384 000 4 683 070