Lithia Motors, Inc. (LAD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 22 831 700 13 124 300 12 672 700 11 821 400 10 086 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 18 572 700 10 898 700 10 718 900 10 044 400 8 570 420
Zysk ze sprzedaży brutto 4 259 000 2 225 600 1 953 800 1 777 000 1 516 090
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 461 900 1 428 300 1 373 800 1 253 300 1 049 380
Zysk operacyjny 1 669 800 705 000 497 600 448 300 408 986
Koszty odsetek netto 130 500 107 500 133 400 118 300 74 112
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 484 800 648 500 375 400 337 500 347 069
Podatek dochodowy 422 100 178 200 103 900 71 800 101 852
Udziały niekontrolujące 2 600 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 060 100 470 300 271 500 265 700 245 217